ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน    

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ    

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักนันทนาการปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕